TRAMWAJE WARSZAWSKIE
STRONA PRYWATNA


PODNIESIENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO TRAMWAJÓW WARSZAWSKICH sp. z o.o.


Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. to spółka prawa handlowego, będąca własnością miasta stołecznego Warszawy. Wkład właściciela wniesiony przy założeniu spółki jest określony jako kapitał zakładowy. Kapitał zakładowy jest elementem kapitału własnego spółki, stanowiącego wartość składników majątku, do których spółce przysługuje prawo własności. Kapitał zakładowy może być podnoszony w trakcie istnienia spółki - poprzez objęcie nowych udziałów przez właściciela spółki. Podniesienie kapitału pozwala na zwiększenie wydatków spółki na inwestycje, zwiększa także jej zdolność kredytową.

Podstawowym źródłem przychodów Tramwajów Warszawskich sp. z o.o. jest płatność za wykonane usługi przewozowe, dokonywana przez organizatora warszawskiej komunikacji publicznej - Zarząd Transportu Miejskiego. Zasady wykonywania przewozów i płatności za nie reguluje umowa wieloletnia, podpisana w dniu 6 sierpnia 2008r. (i potem kilkakrotnie aneksowana). Umowa ta obliguje Tramwaje Warszawskie nie tylko do właściwej realizacji przewozów ale także do utrzymywania istniejącej infrastruktury i taboru w odpowiednim stanie, a także do nowych inwestycji, tak taborowych, jak i infrastrukturalnych.
W umowie zapisany jest górny limit płatności, które może dokonać ZTM bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód Rady m. st. Warszawy. Niestety, w toku umowy płatności nigdy nie osišgnęły wyznaczonych limitów rocznych, zwykle oscylując na poziomie 60-80% kwot zapisanych w umowie (i w uchwałach Rady m.st. Warszawy zezwalających na umowę wieloletnią).
Tym samym środki, które spółka mogła przeznaczać na inwestycje, były niższe niż oczekiwane. Na dodatek rosły opóźnienia w przygotowywaniu inwestycji, generowane m.in. w wyniku przedłużania wszelkich uzgodnień przez jednostki miejskie z Biurem Polityki Mobilności i Transportu na czele. Z drugiej strony - epidemia wywołana przez wirus SARS-CoV-2 (potocznie "koronawirus") w latach 2020-2021 i sytuacja geopolityczna wywołały gwałtowny wzrost cen materiałów niezbędnych do realizacji infrastrukturalnych. W efekcie - pod koniec 2020r. okazało się, że środki finansowe którymi dysponują Tramwaje Warszawskie nie wystarczą na przeprowadzenie zaplanowanych inwestycji. Ograniczenie płatności ze strony ZTM oraz niemożność pozyskania œrodków zewnętrznych (osiągnięty limit dofinansowania z Unii Europejskiej, obciążenie uzyskanym w 2016r. kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego) spowodowały ryzyko niezrealizowania tych inwestycji. Jedynym ratunkiem dla inwestycji stało się dofinansowanie z budżetu miasta (właściciela spółki) - poprzez podniesienie kapitału zakładowego spółki.

W dniu 10 grudnia 2020r. Rada m. st. Warszawy uchwaliła budżet miasta na rok 2021r. (uchwała nr XLII/1280/2020). W budżecie zapisano przeznacznie 100mln zł na dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie.
Tego samego dnia uchwalono również Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2050 (uchwała nr XLII/1279/2020). W WPF (pkt. 1.3.2.17) przewidziano dalsze podnoszenie kapitału zakładowego Tramwajów Warszawskich sp. z o.o. aż do 2025r.

PRZEWIDYWANE PODNIESIENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO TRAMWAJÓW WARSZAWSKICH sp. z o.o.
W LATACH 2021-20251)
rok kwota
2021 100 mln zł
2022 221 mln zł
2023 370 mln zł
2024 -
2025 70 mln zł
SUMA: 761 mln zł
1) na podstawie uchwały nr XLII/1279/2020 Rady m.st. Warszawy.


Zapisy WPF zostały potwierdzone uchwałą Rady m. st. Warszawy nr XLIX/1530/2021 z dnia 10 czerwca 2021r., w której wyrażono zgodę na wniesienie do spółki Tramwaje Warszawskie wkładu pieniężnego w wysokości 761 mln zł - na pokrycie 1,522 mln nowych udziałów o wartości 500 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym.
Tramwaje Warszawskie jednocześnie przedstawiły plan inwestycyjny na lata 2021-2025, wskazujący kierunki wydatkowania kwot uzyskanych w ramach dokapitalizowania.

PLAN INWESTYCYJNY TRAMWAJÓW WARSZAWSKICH sp. z o.o. W LATACH 2021-20251)
rok inwestycja (kwota wydatkowana z podwyższonego kapitału zakładowego)
2021 budowa trasy w ul. Kasprzaka (54 mln zł), budowa trasy na Wilanów (46 mln zł)
2022 częściowe sfinansowanie zakupu tramwajów - dostarczonych w 2022r. (221 mln zł)
2023 budowa trasy na Wilanów (220 mln zł)
częściowe sfinansowanie zakupu tramwajów - dostarczonych w 2023r. (150 mln zł)
2024 -
2025 modernizacja trasy w ul. Obozowej (25 mln zł)
modernizacja trasy w al. Jana Pawła II (23 mln zł)
modernizacja trasy w al. Waszyngtona (20 mln zł)
przebudowy torowisk (2 mln zł)
1) na podstawie projektu uchwały.


W dniu 16 grudnia 2021r. Rada m. st. Warszawy uchwaliła budżet miasta na rok 2022r. (uchwała nr LVIII/1830/2021). W budżecie zapisano przeznacznie w 2022r. 246 mln zł na dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie.
Tego samego dnia uchwalono również Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2051 (uchwała nr LVIII/1829/2021). W WPF (pkt. 1.3.2.19) przewidziano dalsze podnoszenie kapitału zakładowego Tramwajów Warszawskich sp. z o.o., zwiększając kwoty dokapitalizowania i wydłużając je aż do 2029r. Dokapitalizowanie to ma być wykorzystane do finansowania realizowanych projektów z dofinansowaniem UE (m.in. Kasprzaka, Wilanów oraz zakup taboru) oraz modernizacji tras (al. Jana Pawła II, Obozowa i al. Waszyngtona). Wypowiadając się dla "Transportu Publicznego" prezes TW dodał, że "dokapitalizowanie umożliwi włączenie w plan tramwaju na Gocław, na Zieloną Białołękę. Chodzi także o tramwaj do Wilanowa - odcinki, na realizację których pieniędzy nie było - mówi Wojciech Bartelski, prezes Tramwajów Warszawskich. Jak wymienia, chodzi m.in. o odcinek między Puławską a Dw. Zachodnim i dalsze przedłużenie w tunelu pod stacją do ul. Kasprzaka".

PRZEWIDYWANE PODNIESIENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO TRAMWAJÓW WARSZAWSKICH sp. z o.o.
W LATACH 2021-20291)
rok kwota
20212) 100 mln zł
2022 246 mln zł
2023 345 mln zł
2024 -
2025 100 mln zł
2026 -
2027 15 mln zł
2028 95 mln zł
2029 245 mln zł
SUMA: 1 146 mln zł
1) na podstawie uchwały nr LVIII/1829/2021 Rady m.st. Warszawy.
2) kwota zrealizowana przed uchwaleniem aktualnej uchwały


Kolejnej zmiany w WPF dokonano 17 marca 2022r. - zwiększono po raz kolejny przewidziane kwoty dokapitalizowania. Zmiana ta umożliwiła m.in. podpisanie umowy na budowę fragmentu trasy tramwajowej na Wilanów.

PRZEWIDYWANE PODNIESIENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO TRAMWAJÓW WARSZAWSKICH sp. z o.o.
W LATACH 2021-20291)
rok kwota
20212) 100 mln zł
2022 246 mln zł
2023 450 mln zł
2024 15 mln zł
2025 155 mln zł
2026 -
2027 40 mln zł
2028 95 mln zł
2029 245 mln zł
SUMA: 1 346 mln zł
1) na podstawie uchwały nr LXII/1982/2022 Rady m.st. Warszawy.
2) kwota zrealizowana przed uchwaleniem aktualnej uchwały


W dniu 9 czerwca 2022r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr LXV/2150/2022, w której wyrażono zgodę na wniesienie do spółki Tramwaje Warszawskie wkładu pieniężnego w wysokości 1,346 mld zł - na pokrycie w sumie 2,692 mln nowych udziałów o wartości 500 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym - tym samym usankcjonowano zapisy WPF.
Tramwaje Warszawskie równocześnie przedstawiły plan inwestycyjny na lata 2022-2029, wskazujący kierunki wydatkowania kwot uzyskanych w ramach dokapitalizowania.

PLAN INWESTYCYJNY TRAMWAJÓW WARSZAWSKICH sp. z o.o. W LATACH 2021-20291)
rok inwestycja (kwota wydatkowana z podwyższonego kapitału zakładowego)
2022 częściowe sfinansowanie zakupu tramwajów - dostarczonych w 2022r. (246 mln zł)
2023 częściowe sfinansowanie zakupu tramwajów - dostarczonych w 2023r. (250 mln zł)
budowa zajezdni Annopol (200 mln zł)
2024 pozostałe projekty inwestycji odtworzeniowych (15 mln zł)
2025 trasa na Wilanów - odcinek B Dworzec Zachodni - Grójecka (105 mln zł)
modernizacja trasy obwodowej od pl. Zawiszy do ronda Żaba (50 mln zł)
2026 -
2027 modernizacja trasy w al. Jana Pawła II (40 mln zł)
2028 trasa na Gocław (45 mln zł)
modernizacja trasy w al. Jana Pawła II (20 mln zł)
trasa na Wilanów - odcinki C (Grójecka-Boboli) i F (pętla na Muranowie) (20 mln zł)
pętla Winnica (10 mln zł)
2029 trasa na Gocław (80 mln zł)
trasa w ul. Modlińskiej (40 mln zł)
modernizacja trasy w ul. Obozowej (40 mln zł)
trasa na Wilanów - odcinek C (Grójecka-Boboli) (35 mln zł)
modernizacja trasy w al. Jana Pawła II (25 mln zł)
trasa w al. Wilanowskiej (Rondo UE - Dw. Południowy) (25mln zł)
1) na podstawie projektu uchwały.

17.06.2022 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101