ulica Ch³odna
lata 1939-1944
¼ród³o: aukcje internetowe