wagony 105N2k nr tab. 2058+2059
21.04.2021r.
zdjęcie: Krzysztof Jasiński