wagony 105N2k nr tab. 2032+2033
07.07.2020r.
zdjęcie: Leszek Peczyński