fragment Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy (wersja z 2014r.)
źródło: materiały informacyjne BAiPP ms. st. Warszawy