TRAMWAJE WARSZAWSKIE
STRONA PRYWATNA


ZAKŁAD REALIZACJI PRZEWOZÓW     R-5   ANNOPOL


Odroczenie w czasie budowy Trasy Tysiąclecia nie oznaczało rezygnacji z jej powstania - to z kolei oznaczało, że byt zajezdni Praga był nadal zagrożony, a kwestia zastępczej zajezdni wciąż była otwarta. Już kilkanaście lat po rezygnacji z budowy zajezdni Annopol w jej pierwotnej lokalizacji (przy ul. Annopol) w planach miejskich znów ożyła zajezdnia tramwajowa na Annopolu. W uchwalonym w dniu 28 września 1992r. Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania m. st. Warszawy znalazł się zapis o ustaleniu rezerwy terenowej pod planowaną zajezdnię tramwajową - zastępczą za przewidzianą do likwidacji zajezdnię Praga.
W dniu 9 lipca 2001r. uchwalono kolejny plan - Plan Zagospodarowania m. st. Warszawy. Utrzymano w nim rezerwę terenu pod nową zajezdnię na Annopolu, tym razem w kształcie i umiejscowieniu zgodnym z jej obecną lokalizacją.
W 2006r. uchwalono Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy. W tym dokumencie również przewidziano obecność zajezdni tramwajowej na Annopolu.


W marcu 2009r. władze miasta podjęły decyzję o budowie zajezdni tramwajowej na Annopolu, choć jako lokalizację prasa wskazywała zaskakująco - teren obok pętli Żerań Wschodni (zobacz).
Temat zniknął na prawie 3 lata, dopiero w lutym 2012r. Tramwaje Warszawskie poinformowały publicznie o podjęciu prac nad budową nowej zajezdni na Annopolu. Koszt budowy oszacowano wtedy na 250-300 mln zł (zobacz), dodatkowe ok. 40 mln zł miały pochłonąć wykupy gruntów pod zajezdnię.
Wiosną 2012r. podpisano umowę z firmą Systra SA na opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej zajezdni tramwajowej Annopol. Zakres prac obejmował analizy wstępne oraz koncepcję wraz z prezentacją multimedialną. Koncepcja obejmowała budynki, układy torowe, drogowe, elementy energetyki trakcyjnej, system monitoringu terenu zajezdni, sieć komputerową i telefoniczną, ponadto w obrębie budynków zajezdni, instalacje wewnętrzne: kanalizacji sanitarnej, technologicznej, deszczowej, wody pitnej zimnej i ciepłej, "wody szarej", centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz zewnętrzne sieci: elektroenergetyczną, wodocišgową, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi, sanitarnej, gazowej i cieplnej. Celem opracowanej koncepcji było stworzenie podstawy do póŸniejszego sporządzenia dokumentacji projektowej.

W dniu 15 lutego 2013r. złożono wniosek o decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych (DoUŚ). Sprawę rozpatrywało Biuro Ochrony Środowiska, które stwierdziło konieczność wykonania raportu o środowisku (RoŚ).
W kwietniu 2013r. Systra SA przekazała inwestorowi koncepcję programowo-przestrzenną budowy nowej zajezdni tramwajowej.

W dniu 16 stycznia 2014r. Tramwaje Warszawskie ogłosiły przetarg na dokumentację projektową nowej zajezdni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wykonawca miał zaprojektować wszystkie niezbędne elementy dla funkcjonowania zajezdni: uzbrojenie terenu, cały układ torowy i drogowy, zadaszone miejsca postojowe i hale obsługowo-naprawcze, układ zasilania infrastruktury tramwajowej i energetycznej. Czas realizacji dokumentacji wynosił dwa lata, kryterium wyboru była wyłącznie cena (budżet przeznaczony na projekt wynosił 3mln zł).
Zgłosiły się trzy firmy, najkorzystniejszą ofertę złożyła Systra SA (za kwotę 2,8mln zł brutto). Jednak pomimo wyboru, Systra odmówiła podpisania umowy, a ponieważ kolejna oferta była znacząco droższa (5,2mln zł) - Tramwaje Warszawskie unieważniły całe postępowanie.

We wrześniu 2014r. ogłoszono kolejny przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla zajezdni Annopol. W dniu 3 lutego 2015r. została podpisana umowa z firmą PAS Projekt Archi Studio na opracowanie dokumentacji budowy zajezdni tramwajowej Annopol w Warszawie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Koszt wyniósł 2,6mln zł brutto.
Wiosną 2015r. poinformowano o problemach z gruntami. TW posiadały wtedy już połowę niezbędnego terenu, natomast do wykupu pozostawało kilkanaście działek od osób prywatnych (niektóre o nie do końca ustalonym statusie prawnym) w tym 3 małe działki z roszczeniami wynikającymi z dekretu Bieruta.
W dniu 30 czerwca 2016r. do BOŚ złożono raport o środowisku, co pozwoliło przyspieszyć procedury - w dniu 27 stycznia 2017r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy zajezdni Annopol.

W dniu 12 lipca 2017r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dokument niezbędny z powodu braku obowiązującego na tym obszarze miejscowego planu zagospodarowania publicznego).
W dniu 3 października 2017r. została podpisana umowa na dofinansowanie unijne projektu "Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą" (POIS.06.01.00-00-0033/16). Wartość całego projektu wynosi 1,189 mld zł, wkład funduszy UE: 554,6 mln zł. Z tej sumy, 133 mln zł wyniesie wsparcie unijne dla budowy zajezdni Annopol.
W dniu 18 września 2019r. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. otrzymały pozwolenie na budowę "Zajezdni Tramwajowej w rejonie ul. Annopol, Inowłodzkiej, Białołęckiej i Pawła Włodkowica położonych w dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy". Pozwolenie na budowę uprawomocniło się pod koniec listopada 2019r.

W dniu 7 stycznia 2020r. Tramwaje Warszawskie ogłosiły przetarg na inżyniera kontraktu dla budowy nowej zajezdni na Annopolu. Wykonawca miał opracować dokumentację przetargową, wspierać TW w trakcie postępowania na wybór wykonawcy, oraz sprawować nadzór inwestorski (w tym nadzór nad dokumentacją projektową, kontrolę prawidłowości i zgodności wykonania z dokumentacją projektową, jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji oraz wykonania robót w terminie ustalonym w umowie). Kryteriami wyboru były cena (80%), doświadczenie ekspertów kluczowych (15%), jakość (5%), szacowana wartość zamówienia wynosiła 9,963 mln zł brutto. Realizacja zamówienia miała potrwać 1754 dni (prawie pięć lat).
W dniu 25 lutego 2020r. Tramwaje Warszawskie otworzyły oferty w przetargu na inżyniera kontraktu. Wystartowało jedenaście podmiotów z cenami od 8,389 mln zł do 15,865mln zł brutto (w budżecie zmieściły się dwie oferty).

OFERTY W PRZETARGU
oferent cena brutto
Ayesa Polska sp. z o.o. 10,081 mln zł
BBC Best Building Consultants sp. z o.o., BBC Nadzory i Doradztwo Budowlane - konsorcjum 8,998 mln zł
ECM Group Polska SA 13,400 mln zł
Egis Poland sp. z o.o. 15,865 mln zł
J.S. Hamilton Poland sp. z o.o. 11,349 mln zł
NBQ sp. z o.o. 11,155 mln zł
Safege S.A.S. 13,058 mln zł
SGS Polska sp. z o.o. 11,116 mln zł
SMCE Europe sp. z o.o. 8,389 mln zł
Sweco Consulting sp. z o.o. 12,250 mln zł
TPF sp. z o.o. 11,847 mln zł
oferty w kolejności alfabetycznej, żółte tło - oferta zwycięska


Wybór wykonawcy znacząco jednak wydłużył się - co było spowodowane licznymi odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej (jak wskazano w wyrokach KIO, wykonawcy wykazywali się brakiem profesjonalizmu i należytej staranności, wymaganej od wykonawców składających oferty). Przetarg został rozstrzygnięty dopiero 20 sierpnia 2020r. Sześciu wykonawców wykluczono, a cztery oferty odrzucono. Została jedynie najdroższa oferta złożona przez Egis Poland, opiewająca na kwotę 15,865 mln zł brutto - właśnie ta firma ostatecznie wygrała przetarg.

Równocześnie prowadzono przetarg na system zarządzania zajezdnią. System ten ma umożliwiać sprawne prowadzenie ruchu na terenie zajezdni. System zidentyfikuje każdy tramwaj wjeżdżający i wyjeżdżający z zajezdni i sprawdzi, na którym torze się on znajduje. Sterowanie zwrotnicami będzie odbywało się automatycznie bez ingerencji motorniczego. Do systemu podłączona będzie także myjnia, stanowiska diagnostyczne, stanowiska obsługowe i urzšdzenia serwisowe – np. dystrybutory płynów, olejów, piasku. W dyspozytorni będzie widać jak się przemieszczają tramwaje po torach zajezdni i jaki ich jest ich status. System wybierze dla tramwaju odpowiedni scenariusz ruchowy i pomoże zdecydować, czy tramwaj musi być odstawiony do przeglądu i dokona analizy czy wagon musi przejść serwisowanie np. szlifowanie kół, czy naprawę oraz skieruje go na wyznaczone stanowisko obsługowe lub postojowe. Wprowadzenie systemu zarządzania zajezdnią zastąpi pracę ludzi przy wielu czynnościach podczas obsługi tramwajów, w szczególności przy planowaniu ustawienia tramwajów do wyjazdu i manewrach (ustawienie na stanowisku obsługowym i na miejscu postojowym) oraz zintegruje pracę maszyn, urzšdzeń i przesyłanie informacji do pracowników. Według SIWZ, tramwaj zjeżdżający z trasy od bramy zjazdowej (gdzie zostaje sprawdzony przez pracownika - obsługa na stanowisku przyjęcia na bramie ma trwać ok. 2 minut) kierowany będzie na jedno ze stanowisk obsługowych zlokalizowanych na terenie zajezdni. Przed wjazdem na to stanowisko tramwaj przejedzie przez stanowisko pomiarowe do badania płaskich miejsc i w zależności od bieżącego natężenia ruchu i harmonogramu mycia, przez myjnię tramwajową (przejazdową). Szacuje się że czas przejazdu tramwaju od bramy wjazdowej do hali obsługowej (OC) z uwzględnieniem przejazdu przez stanowisko pomiarowe oraz mycia nie powinien być dłuższy niż 3 minuty. Obsługa codzienna będzie łącznie wykonywana na ośmiu stanowiskach (przy czym cztery z nich będą wyposażone w system dystrybucji piasku i płynu do spryskiwaczy). Oszacowano, że łączny czas postoju na stanowisku OC nie przekroczy 12 minut.
W dniu 8 czerwca 2020r. minął termin składania ofert. O wyborze decydowały: cena (70%), okres gwarancji i serwisu technicznego (20%) oraz funkcjonalności systemu (10%). Tramwaje Warszawskie zakładały, że umowa zostanie zrealizowana do listopada 2026 r. Wystartowały dwie firmy - PSI Polska z Poznania proponuje 12,239 mln zł brutto, natomiast Wasko z Gliwic - 18,298 mln zł brutto (obie propozycje przekraczały budżet określony na kwotę 9,225 mln zł brutto). Ostatecznie wygrała tańsza oferta złożona przez firmę PSI Polska z Poznania. Pokonała ona konkurenta ceną, choć zdobyła mniej punktów w kryterium funkcjonalnoœci systemu.

W dniu 4 września 2020r. podpisano umowę na zarządzanie budowš zajezdni Annopol. Realizacja będzie prowadzona z wykorzystaniem technologii BIM – Building Information Modeling. Jest to pierwsza inwestycja w Tramwajach Warszawskich, w której wykorzystana została ta technologia. Prowadzenie inwestycji odbędzie się przy zastosowaniu cyfrowych trójwymiarowych modeli, które będą wypełniane informacjami o wszystkich askpektach budowy - na etapie robót do trójwymiarowych modeli wykonawca dodaje wszystkie informacje o używanych materiałach, statusach budowanych obiektów, postępie prac, rozliczeniach odbiorów czy wykrytych problemach. Efektem zastosowania tej technologii będzie bardziej ścisła kontrola nad przebiegiem całej inwestycji. W póŸniejszym czasie te informacje będą wykorzystywane do bieżącego zarządzania zajezdnią.

W dniu 9 października 2020r. została podpisana umowa ze spółkš PSI Polska Sp. z o. o. na wdrożenie Systemu Zarządzania Zajezdnią Annopol. System zostanie wdrożony w zajezdni w 2023 roku. Wykonawca będzie miał również obowiązek przekazania Tramwajom Warszawskim kodu źródłowego systemu i zapewnić możliwość jego przebudowy i modyfikacji.

W dniu 31 grudnia 2020r. ogłoszony został przetarg na budowę zajezdni tramwajowej Annopol. Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie (projekt wykonawczy) i wykonanie zajezdni tramwajowej Annopol. Inwestycja oparta jest o dwa projekty budowlane – zajezdni (przygotowany przez pracownię PAS dla Tramwajów Warszawskich) i drogi dojazdowej (przygotowany przez firmę Siblej dla ZMID-u) - wykonawca miał zweryfikować projekty i przygotować dla samej zajezdni dokumentację projektową BIM, a następnie - na podstawie tej dokumentacji wybudować zajezdnię wraz z obiektami towarzyszącymi.
Zajezdnia powstanie na obszarze ok. 11,76 ha i umożliwi stacjonowanie 152 tramwajów o długoœci do 33 m. W skład obiektów kubaturowych zajezdni wchodzić będą obiekty zaplecza technicznego (w tym hala obsługowa i hala postojowa), technologicznego (w tym budynek myjni i budynek lakierni) i administracyjnego oraz stanowiska specjalistyczne, diagnostyczne i naprawcze. Powstanie 55 torów o długoœci 14,25 kmtp. Ponadto zrealizowana zostanie budowa drogi dojazdowej do zajezdni, obejmująca budowę torowiska dojazdowego i przedłużenia ul. Inowłodzkiej i przebudowę skrzyżowania ul. Annopol i ul. Inowłodzkiej (z budową trzeciego toru), oraz budowa drogi pożarowej łączącej teren zajezdni z ul. Pawła Włodkowica, powstanie zjazd na pętlę tramwajową Annopol z kierunku północnego.
Kryteriami wyboru były cena (60%), doświadczenie personelu generalnego wykonawcy (34%) oraz symulacja budowy w Modelu BIM 4D (6%). Na realizację prac przeznaczono 26 miesięcy. Szacowana wartość zamówienia to 406,4 mln zł brutto (w tym 398,3 mln zł na zamówienie podstawowe).

W dniu 4 czerwca 2021r. Tramwaje Warszawskie otworzyły oferty na projekt i budowę nowej zajezdni Annopol. Najtańsze oferty prawie dwukrotnie przewyższały zaplanowany budżet, przewidziano jednak aukcję elektroniczną, co pozwalało oczekiwać obniżenia cen. Wpłynęły cztery oferty.

OFERTY W PRZETARGU
oferent cena brutto
Budimex Budownictwo 1344 mln zł
Gülermak 805,4 mln zł
Trakcja, Polimex Mostostal, Polimex Infrastruktura - konsorcjum 1236 mln zł
ZUE, Yörük Yapi Insaat A.S. - konsorcjum 808,3 mln zł
oferty w kolejności alfabetycznej


Oferta konsorcjum Trakcja, Polimex Mostostal, Polimex Infrastruktura została odrzucona, pozostałych oferentów dopuszczono do aukcji elektronicznej.
W dniu 3 września 2021r. odbyła się aukcja elektroniczna. W trakcie aukcji doszło do usterki technicznej, w związku z czym została przerwana. W chwili przerwania aukcji, pierwsze miejsce po aukcji zajmował Budimex Budownictwo, mimo wyższej ceny (818 mln zł brutto) mający przewagę w kryteriach pozacenowych (w sumie 83,06 pkt), drugie zajmowało ZUE (cena 737 mln zł, 83 pkt), trzecie - Gulermak (cena 746 mln zł, 82,28 pkt).
W dniu 10 września 2021r. wznowiono aukcję elektroniczną.

OFERTY W PRZETARGU - PO AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
oferent cena brutto punktacja łączna
ZUE, Yörük Yapi Insaat A.S. - konsorcjum 655,1 mln zł 83,00 pkt
Budimex Budownictwo 728 mln zł 82,991 pkt
Gülermak 725 mln zł 77,215 pkt
oferty w kolejności punktacji, żółte tło - oferta zwycięska, pogrubionym drukiem - oferta najtańsza


W dniu 22 listopada 2021r. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła dwa ostatnie z jedenastu odwołań dotyczących tego przetargu. Dzięki dokapitalizowaniu spółki Tramwaje Warszawskie miały fundusze pozwalające na podpisanie umowy ze zwycięskim konsorcjum.
W dniu 8 grudnia 2021 Tramwaje Warszawskie podpisały z konsorcjum firm ZUE i Yörük Yapi Insaat umowę na budowę nowej zajezdni tramwajowej na Annopolu. Na realizację prac przeznaczono 26 miesięcy (w tym 5 miesięcy na projekty wykonawcze i 21 miesięcy na budowę). Inwestor przewidział częœciowe odbiory dokumentacji wykonawczej, by była możliwa jak najszybsza budowa poszczególnych obiektów.

Wcześniej, w dniu 26 października 2021r. uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w rejonie od ul. Annopol wzdłuż ul. Inowłodzkiej.

W styczniu 2022, Tramwaje Warszawskie przekazały teren przyszłej zajezdni wykonawcy - co oznacza początek prac w terenie. Termin realizacji - to luty 2024r.Zajezdnia Annopol zajmie powierzchnię 11,76 hektarów, będzie przystosowana do obsługi wszystkich typów taboru eksploatowanych przez Tramwaje Warszawskie. Hala postojowa umożliwi garażowanie 152 wagonów tramwajowych o dł. prawie 33m każdy. W ramach inwestycji powstanie 55 torów o łącznej długości 14,25 kmtp. W skład zajezdni wejdzie zespół obiektów zaplecza technicznego, technologicznego i administracyjnego, stanowiska specjalistyczne (stanowisko do pomiaru płaskich miejsc, pomiaru nacisku kół, pomiaru obrzeży kół i geometrii wózków, lakiernia, myjnie całopojazdowe, tokarka podtorowa).


budynek nr 1 - Budynek składający się z trzech części:
- hali remontowej (7 torów na których przewidziano 11 stanowisk obsługowych dla tramwajów), wyposażonej w kanały rewizyjne, pomosty obsługowe, sieć sztywną składaną, tokarkę podtorową, suwnice, podnośniki do tramwajów, myjnię wózków, obrotnice i magazyn wózków. Pozwoli to na naprawy tramwajów, wymiany podzespołów, obsługę wózków wagonowych oraz reprofilację kół przy pomocy tokarki podtorowej.
- części warsztatowej – zawierającej warsztaty i magazyny (w tym lakiernię przeznaczoną do malowania małych elementów), pomieszczenia biurowe, socjalne oraz techniczne. W pomieszczeniach warsztatowych będą wykonywane przeglądy i naprawy elementów zdemontowanych z tramwajów.
- hali obsług technicznych (hali OC - 9 torów na których przewidziano 18 stanowisk obsługowych dla tramwajów). Wszystkie tory będą wyposażone w kanały rewizyjne oraz pomosty ułatwiające obsługę tramwajów. Sieć trakcyjna w hali będzie sztywna, na części torów odsuwana w celu ułatwienia demontażu częœci z dachu tramwaju przy pomocy suwnicy. Część stanowisk obsługowych będzie wyposażone w system dystrybucji piasku i płynu do spryskiwaczy oraz odkurzacz centralny. Dodatkowo w hali będzie stanowisko do pomiaru wózków oraz stanowisko do wymiany oleju w przekładniach. Dzięki temu w hali tej będš wykonywane Obsługi Codzienne po zakończeniu realizacji zadań przewozowych na mieście oraz obsługi techniczne (przeglądy).
budynek nr 2 - budynek administracyjny, w którym na parterze i na piętrze budynku zlokalizowane będą pomieszczenia dla motorniczych, biurowe, socjalne i sanitarne. Na parterze znajdzie się również Dyspozytornia Systemu Zarządzania Zajezdnią, nadzorująca ruch na zajezdni.
budynek nr 3 - hala postojowa dla tramwajów - miejsce postoju dla 152 składów tramwajowych (19 torów - po 8 wagonów przegubowych lub składów wysokopodłogowych na każdym torze).
budynek nr 4 - budynek podstacji trakcyjnej i pogotowia energetycznego. W budynku będzie również garaż dwustanowiskowy dla samochodów pogotowia energetycznego.
budynek nr 5 - budynek pogotowia sieciowego i torów (w tym pomieszczenia warsztatowe, biurowe, socjalne, techniczne i magazynowe). Przy budynku znajdzie się plac magazynowy o powierzchni ok. 300m2 dla osprzętu torowego
budynek nr 6 - wiata garażowa w której zlokalizowano garaż z sześcioma miejscami postojowymi dla ciężkich pojazdów technicznych m.in. wozu dźwigowego, dwóch wozów wieżowych, dwóch pojazdów do montażu pługu.
budynki nr 7 - portiernia, w której zlokalizowano pomieszczenia recepcji, ochrony, pomieszczenie socjalne i sanitarne dla pracowników ochrony.
budynek nr 8 - budynek garażowy z zapleczem w którym znajdą się garaże, pomieszczenia dla kierowcy pogotowia dźwigowego (w garażu dwa stanowiska, na których może stacjonować żuraw pogotowia tramwajowego).
budynek nr 9 - budynek lakierni (3 tory), podzielony na dwie części – lakiernię i garaż dla tramwajów powypadkowych. Hala lakierni posiadająca jeden tor wyposażona będzie w dwie niezależne kabiny przygotowawczą i lakierniczo-suszarniczą. Pozostała część budynku wyposażona w 2 tory przeznaczona będzie na postój 2 tramwajów powypadkowych oraz na tramwaje techniczne.
budynek nr 10 - budynek składający się z dwóch części - toru prób (zadaszonego odcinka torowiska umożliwiającego rozpędzenie i zatrzymanie tramwaju z prędkości do 30 km/h w celu wykonania prób ruchowych i badań technicznych) oraz myjni z dwoma stanowiskami (myjni portalowej całopojazdowej i stanowiska do gruntownego czyszczenia wnętrza tramwajów).
budynek nr 11 - 2-torowej myjni przejazdowej (mycie z zewnštrz tramwajów zjeżdżających do zajezdni).
budynek nr 12 - stacja transformatorowa, zasilająca całą zajezdnię (w budynku będš pomieszczenia z komorami transformatorowymi, rozdzielnia NN i rozdzielnia SN).
budynek nr 13 - magazyn gazów technicznych
budynek nr 14 - wiata śmietnikowa
obiekt nr 15 - silos na piasek o pojemności 30m3 (element systemu dystrybucji piasku do piasecznic).
obiekt nr 16 - zbiornik retencyjny (magazyn ścieków z torowisk, dróg i terenów zielonych zlokalizowanych na terenie zajezdni).
obiekt nr 17, 18, 19 - zbiorniki wody szarej (zbiorniki wody deszczowej z dachów budynków, zasilającej po wstępnym oczyszczeniu system sanitarny w budynkach oraz system nawadniania terenów zielonych).
obiekt nr 20 - zbiornik przeciwpożarowy
obiekt nr 21 - kontener ze sprężarką systemu tankowania piaskiem

Zajezdnia Annopol będzie wyposażona w system informatyczny do zarządzania zajezdnią. System Zarządzania Zajezdnią (SZZ) będzie obejmował identyfikację i lokalizację tramwajów, zarządzanie ruchem tramwajów na terenie zajezdni w tym zjazdami i wyjazdami oraz automatyczne układanie drogi przejazdu dla tramwajów poprzez sterowanie zwrotnicami, planowanie obsług codziennych i technicznych (wraz z kierowaniem na nie tramwaju po powrocie do zajezdni). System będzie również wspomagał planowanie tramwajów do realizacji zadań przewozowych poprzez dobór odpowiedniego tramwaju na konkretne linie i brygady obsługiwane przez zajezdnię. Zajezdnia Annopol będzie wyposażona w około 100 zwrotnic - ponad 70% z nich będzie przekładane automatycznie przez system.

Zajezdnia Annopol ma być nie tylko najnowocześniejszą ale i najbardziej ekologiczną zajezdnią w Warszawie. Będzie to możliwe dzięki m.in. wykorzystaniu pomp ciepła i pionowych magazynów ciepła i chłodu, instalacji fotowoltaicznej o moc ok. 330 kW, wykorzystaniu wody szarej (deszczowej - zbiorniki o pojemności 1200m3) do celów gospodarczych (spłukiwania toalet, mycia placów oraz podlewania zieleni), roślinności wertykalnej na elewacjach 5 budynków (ok. 4000m2), obsadzeniu ekranów akustycznych (ok. 4500m2), nasadzeniach zieleni na terenie zajezdni - powierzchnia biologicznie czynna ma wynosić 24000m2 czyli około 20% powierzchni zajezdni.

19.02.2023 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101