TRAMWAJE WARSZAWSKIE
STRONA PRYWATNA


PROCES INWESTYCYJNY BUDOWY TRASY TRAMWAJOWEJ


Powstawanie nowej trasy tramwajowej jest procesem wieloetapowym, który może trwać do kilkunastu lat od chwili pomysłu do momentu otwarcia nowej trasy.
Z uwagi na uwarunkowania prawne, obecnie istnieją 3 typy procesów inwestycyjnych:
- z wykorzystaniem decyzji o lokalizacji celu publicznego
- z wykorzystaniem decyzji o lokalizacji inwestycji kolejowej
- z wykorzystaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

PROCEDURA Z DECYZJĄ O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO
 
             
pomysł
         
      decyzja władz miasta    
         
      -> wprowadzenie inwestycji do SUiKZP, MPZP    
      -> wprowadzenie inwestycji do umowy wieloletniej    
         
    decyzja władz miasta o rozpoczęciu procesu inwestycyjnego opinie BNW, BPB, BFE, BPMiT, ZTM
       
STUDIUM WYKONALNOŚCI / STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNE
       
    decyzja władz miasta opinie BNW, BPB, BFE, BPMiT, ZTM
       
    KONCEPCJA PROGRAMOWA uzgodnienia z BPMiT, ZTM, ZDM, konsultacje społeczne
       
    decyzja władz miasta opinie BNW, BPB, BFE, BPMiT, ZTM
       
    DECYZJA O UWARUNKOWANIACH ŚRODOWISKOWYCH udział społeczeństwa (uwagi i wnioski)
       
    decyzja władz miasta opinie BNW, BPB, BFE, BPMiT, ZTM
       
    PROJEKT BUDOWLANY uzgodnienia z BPMiT, ZTM, ZDM i gestorami sieci
       
    decyzja władz miasta opinie BNW, BPB, BFE, BPMiT, ZTM
       
  MPZP uchwalony, uwzględniający inwestycję brak MPZP lub MPZP uchwalony, bez uwzględnienia inwestycji  
         
        DECYZJA O USTALENIU INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO  
         
      decyzja władz miasta opinie BNW, BPB, BFE
         
procedura podziału działek, konieczny wykup lub wywłaszczenie działek
       
    decyzja władz miasta opinie BNW, BPB, BFE
       
POZWOLENIE NA BUDOWĘ
       
    decyzja władz miasta opinie BNW, BPB, BFE
       
       
     
PROJEKT WYKONAWCZY lub PRZETARG "ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ"
     
  akceptacja kosztów przez władze miasta akceptacja kosztów przez BNW, BPB, BFE
  PROJEKT WYKONAWCZY w ramach procedury "zaprojektuj i wybuduj"
 
PRZETARG NA BUDOWĘ  
 
akceptacja kosztów przez władze miasta akceptacja kosztów przez BNW, BPB, BFE  
 
BUDOWA
odbiory przez inwestora
POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
PROCEDURA Z DECYZJĄ O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI KOLEJOWEJ
 
             
pomysł
         
      decyzja władz miasta    
         
      -> wprowadzenie inwestycji do SUiKZP, MPZP    
      -> wprowadzenie inwestycji do umowy wieloletniej    
         
    decyzja władz miasta o rozpoczęciu procesu inwestycyjnego opinie BNW, BPB, BFE, BPMiT, ZTM
       
STUDIUM WYKONALNOŚCI / STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNE
       
    decyzja władz miasta opinie BNW, BPB, BFE, BPMiT, ZTM
       
    KONCEPCJA PROGRAMOWA uzgodnienia z BPMiT, ZTM, ZDM, konsultacje społeczne
       
    decyzja władz miasta opinie BNW, BPB, BFE, BPMiT, ZTM
       
    DECYZJA O UWARUNKOWANIACH ŚRODOWISKOWYCH udział społeczeństwa (uwagi i wnioski)
       
    decyzja władz miasta opinie BNW, BPB, BFE, BPMiT, ZTM
       
    PROJEKT BUDOWLANY uzgodnienia z BPMiT, ZTM, ZDM i gestorami sieci
       
    decyzja władz miasta opinie BNW, BPB, BFE, BPMiT, ZTM
       
    DECYZJA O USTALENIU INWESTYCJI KOLEJOWEJ      
    automatyczny podział i przejęcie działek -> potem ODSZKODOWANIA      
       
    decyzja władz miasta opinie BNW, BPB, BFE
       
POZWOLENIE NA BUDOWĘ
       
    decyzja władz miasta opinie BNW, BPB, BFE
       
    decyzja władz miasta opinie BNW, BPB, BFE
       
       
     
PROJEKT WYKONAWCZY lub PRZETARG "ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ"
     
  akceptacja kosztów przez władze miasta akceptacja kosztów przez BNW, BPB, BFE
  PROJEKT WYKONAWCZY w ramach procedury "zaprojektuj i wybuduj"
 
PRZETARG NA BUDOWĘ  
 
akceptacja kosztów przez władze miasta akceptacja kosztów przez BNW, BPB, BFE  
 
BUDOWA
odbiory przez inwestora
POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
PROCEDURA Z ZEZWOLENIEM NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ
 
             
pomysł
         
      decyzja władz miasta    
         
      -> wprowadzenie inwestycji do SUiKZP, MPZP    
      -> wprowadzenie inwestycji do umowy wieloletniej    
         
    decyzja władz miasta o rozpoczęciu procesu inwestycyjnego opinie BNW, BPB, BFE, BPMiT, ZTM
       
STUDIUM WYKONALNOŚCI / STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNE
       
    decyzja władz miasta opinie BNW, BPB, BFE, BPMiT, ZTM
       
    KONCEPCJA PROGRAMOWA uzgodnienia z BPMiT, ZTM, ZDM, konsultacje społeczne
       
    decyzja władz miasta opinie BNW, BPB, BFE, BPMiT, ZTM
       
    DECYZJA O UWARUNKOWANIACH ŚRODOWISKOWYCH udział społeczeństwa (uwagi i wnioski)
       
    decyzja władz miasta opinie BNW, BPB, BFE, BPMiT, ZTM
       
    PROJEKT BUDOWLANY uzgodnienia z BPMiT, ZTM, ZDM i gestorami sieci
       
    decyzja władz miasta opinie BNW, BPB, BFE, BPMiT, ZTM
       
    ZEZWOLENIE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ      
    automatyczny podział i przejęcie działek -> potem ODSZKODOWANIA      
       
    decyzja władz miasta opinie BNW, BPB, BFE
       
    decyzja władz miasta opinie BNW, BPB, BFE
       
       
     
PROJEKT WYKONAWCZY lub PRZETARG "ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ"
     
  akceptacja kosztów przez władze miasta akceptacja kosztów przez BNW, BPB, BFE
  PROJEKT WYKONAWCZY w ramach procedury "zaprojektuj i wybuduj"
 
PRZETARG NA BUDOWĘ  
 
akceptacja kosztów przez władze miasta akceptacja kosztów przez BNW, BPB, BFE  
 
BUDOWA
odbiory przez inwestora
POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
BNW - Biuro Nadzoru Właścicielskiego - zajmujące się prowadzeniem spraw dotyczących spółek w których m.st. Warszawa jest właścicielem (w tym - TW), dokonywaniem oceny ekonomiczno-finansowej i organizacyjnej tych spółek.
W procesie inwestycyjnym TW - każdorazowo opiniuje decyzje o wdrożeniu lub kontynuacji procesu inwestycyjnego, oceniając możliwości finansowe TW w kontekście realizowanej inwestycji, podczas przygotowywania przetargów - opiniuje kwotę jaką zamawiający (TW) może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, przy rozstrzyganiu przetargów - opiniuje ewentualną zgodę na podwyższenie kwoty jaką zamawiający (TW) przeznaczy na sfinansowanie zamówienia (w przypadku przekroczenia budżetu przetargu).


BPB - Biuro Planowania Budżetowego - zajmujące się opracowywaniem i realizacją budżetu m.st. Warszawy, współtworzące wieloletnie plany finansowe (mające wpływ na realizację inwestycji), analizujące projekty uchwał Rady i innych decyzji dotyczących finansów m.st. Warszawy.
W procesie inwestycyjnym TW - każdorazowo opiniuje decyzje o wdrożeniu lub kontynuacji procesu inwestycyjnego, oceniając możliwości finansowe budżetu miasta w kontekście realizowanej inwestycji, podczas przygotowywania przetargów - opiniuje kwotę jaką zamawiający (TW) może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, przy rozstrzyganiu przetargów - opiniuje ewentualną zgodę na podwyższenie kwoty jaką zamawiający (TW) przeznaczy na sfinansowanie zamówienia (w przypadku przekroczenia budżetu przetargu).


BFE - Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju - zajmujące się koordynowaniem polityki rozwoju m.st. Warszawy, tworzeniem i nadzorem nad realizacją strategii rozwoju m.st. Warszawy, koordynowaniem polityki inwestycyjnej m.st. Warszawy, opracowywaniem planów wydatków majątkowych, w tym planów inwestycji ogólnomiejskich, monitorowaniem realizacji inwestycji, nadzorem nad uruchomieniem finansowania wydatków na inwestycje ogólnomiejskie, pozyskiwaniem przez m.st. Warszawę funduszy europejskich i nadzorem nad ich wydatkowaniem.
W procesie inwestycyjnym TW - każdorazowo opiniuje decyzje o wdrożeniu lub kontynuacji procesu inwestycyjnego, weryfikując zgodność inwestycji z polityką inwestycyjną miasta i planami inwestycji ogólnomiejskich, monitoruje realizację inwestycji, nadzoruje wydatkowanie funduszy unijnych, podczas przygotowywania przetargów - opiniuje kwotę jaką zamawiający (TW) może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, przy rozstrzyganiu przetargów - opiniuje ewentualną zgodę na podwyższenie kwoty jaką zamawiający (TW) przeznaczy na sfinansowanie zamówienia (w przypadku przekroczenia budżetu przetargu).


BPMiT - Biuro Polityki Mobilności i Transportu - istniejące do 31.03.2021r., zajmujące się realizacją polityki transportowej, tworzeniem i nadzorem nad realizacją strategii transportowej m.st. Warszawy, przygotowywaniem projektów programów rozwoju sieci drogowej i publicznego transportu zbiorowego oraz określaniem priorytetów realizacji tych programów, nadzorem nad Zarządem Dróg Miejskich, Zarządem Transportu Miejskiego, monitorowaniem realizacji priorytetu dla drogowych i szynowych środków transportu w publicznym transporcie zbiorowym, wykonywaniem zadań organu zarzšdzającego ruchem na drogach publicznych w m.st. Warszawie. W procesie inwestycyjnym TW - każdorazowo opiniuje decyzje o wdrożeniu lub kontynuacji procesu inwestycyjnego, weryfikując zgodność inwestycji z polityką transportową miasta, uzgadnia i opiniuje koncepcję programową, wydaje opinie do geometrii drogi (na etapie tworzenia projektu budowlanego), zatwierdza stałą organizację ruchu, zatwierdza czasową organizację ruchu (na etapie budowy).

Od 1.04.2021r. kompetencje BPMiT przejęły
- Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego - w zakresie strategicznego planowania układu transportowego (tak więc stało się ważnym organem opiniującym wszystkie etapy procesu inwestycyjnego TW sp. z o.o.)
- Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym (nowo powołane) - w zakresie zarządzania ruchem na drogach publicznych (m.in. opiniowanie rozwiązań komunikacyjnych, zatwierdzanie stałej i czasowej organizacji ruchu)
- Biuro Infrastruktury - w zakresie prowadzenia zadań związanych z prowadzeniem i rozwojem usług transportu publicznego, w tym nadzór nad ZTM
- Biuro Funduszy i Polityki Rozwoju – w zakresie utrzymania i rozwoju infrastruktury drogowej o znaczeniu ponadlokalnym, w tym nadzór nad ZDM


ZTM - Zarząd Transportu Miejskiego – zajmuje się zarządzaniem transportem zbiorowym, udziałem w pracach studialnych i planistycznych prowadzonych przez jednostki miejskie w zakresie transportu zbiorowego, planowaniem i organizacją układu komunikacyjnego, zlecaniem przewoźnikom wykonywania usług przewozowych i kontrolą jakości ich realizacji, inicjowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji oraz zakupów inwestycyjnych związanych z transportem zbiorowym (w tym - zakupem taboru przez miejskie spółki transportowe m.in. TW). W procesie inwestycyjnym TW - każdorazowo ma wpływ doradczy na decyzje o wdrożeniu lub kontynuacji procesu inwestycyjnego.


ZDM - Zarząd Dróg Miejskich - zajmuje się wykonywaniem na drogach podległych m. st. Warszawie zadań zarządcy dróg publicznych, zarządzaniem gruntami w pasie drogowym dróg publicznych, opiniowaniem projektów i wdrażaniem zatwierdzonych przez BPMiT projektów organizacji ruchu, opiniowaniem i uzgadnianiem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów budowlanych obiektów i urządzeń lokalizowanych na terenach przyległych do pasa drogowego. W procesie inwestycyjnym TW - opiniuje projekty czasowej i stałej organizacji ruchu, opiniuje i uzgadniania projekty budowlane inwestycji tramwajowej zlokalizowane w pasie drogowym lub na terenie przyległym do pasa drogowego.


RDOŚ - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z zarządzaniem środowiskiem, m.in. prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, dotyczących m.in. dróg i linii kolejowych (do września 2019 – także inwestycji tramwajowych) W procesie inwestycyjnym TW (do września 2019r.) - prowadzi postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, decyduje o ewentualnej konieczności wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko, przeprowadza konsultacje społeczne w tym zakresie, wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.


BOŚ - Biuro Ochrony Środowiska - zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z zarządzaniem środowiskiem m.st. Warszawy, m.in. prowadzeniem postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, dla których wnioskodawcą jest organ samorzšdu terytorialnego lub jego spółka zależna – TW (od września 2019r.). W procesie inwestycyjnym TW (od września 2019r.) - prowadzi postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, decyduje o ewentualnej konieczności wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko, przeprowadza konsultacje społeczne w tym zakresie, wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

SUiKZP - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - dokument planistyczny określający politykę zagospodarowania przestrzennego miasta dla jego całego obszaru. Elementami studium są treści związane ze stanem istniejącym - ocena aktualnej sytuacji społeczno–gospodarczej miasta i uwarunkowań jego rozwoju oraz treści określające kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki przestrzennej. Studium składa się z
- części określającej uwarunkowania (przedstawione w postaci tekstowej i rysunkowej)
- części tekstowej, zawierającej określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
- części graficznej, zawierającej rysunek studium, przedstawiający ustalenia w formie graficznej.
Aktualny SUiZP m. st. Warszawy został ustanowiony uchwałą nr LIII/1611/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 sierpnia 2021 r.


MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - dokument planistyczny obejmujący fragment miasta, uszczegóławiający założenia SUiKZP - ustalający przeznaczenie terenów oraz określający szczegółowo sposoby ich zagospodarowania i zabudowy, ustalający rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, określający również sposoby obsługi danego obszaru komunikacją (tak indywidualną jak i zbiorową). Plan ustanawia w ten sposób przepisy obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z części tekstowej (będącej podstawowym elementem planu) – stanowiącej treść uchwały Rady m.st. Warszawy oraz z części graficznej (będącej uzupełniającym elementem planu, obowiązującej tylko w takim zakresie, w jakim jest to określone w części tekstowej) – stanowiącej załącznik do uchwały. Na rysunku planu zaznaczone są m.in. granice obszaru objętego planem, granice administracyjne, linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz oznaczenia tych terenów, linie zabudowy i oznaczenia elementów zagospodarowania przestrzennego, tereny obsługi komunikacyjnej. W Warszawie MPZP są ustanawiane na podstawie uchwał Rady m. st. Warszawy (MPZP obowiązujące w Warszawie).


Umowa Wykonawcza (umowa wieloletnia) - umowa pomiędzy organizatorem komunikacji publicznej a przewoźnikiem okreœlająca zasady wykonywania usług przewozowych przez przewoźnika oraz ustalająca zakres ewentualnych inwestycji jakie ma zrealizować przewoŸnik.
Aktualnie obowiązująca umowa wykonawcza między ZTM a Tramwajami Warszawskimi sp. z o.o. została podpisana 6 sierpnia 2008r. (aneks do umowy podpisany 25 listopada 2009r.), obowiązuje do 2027r. Umowa zakłada że Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. ze swojego budżetu pokrywają koszty zakupu nowego taboru, koszty utrzymania posiadanego taboru (utrzymanie bieżące, remonty i modernizacje), koszty pracownicze, zakupu energii elektrycznej, kosztu budowy nowej infrastruktury (w tym zakup gruntów pod nowe zajezdnie i torowiska oraz koszty budowy), koszty utrzymania istniejącej infrastruktury (utrzymanie bieżące, remonty i modernizacje torowisk, układu zasilania, zajezdni), natomiast budżet miasta pokrywa jedynie koszty zakupu gruntów pod nową infrastrukturę (torowiska) w przypadku procedury ZRID oraz koszty obiektów inżynierskich wspólnych z drogami.
Więcej na temat aktualnej (umowy wykonawczej z TW sp. z o.o.)


Studium Wykonalności - dokument będący szczegółową analizą zaplanowanego projektu weryfikujący czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów. Studium ma za zadanie zaprezentować zasadność realizacji przedsięwzięcia oraz wskazać optymalny zakres projektu przy najkorzystniejszym rozwišzaniu technicznym oraz pokazać jego wykonalność w aspekcie finansowym, instytucjonalnym, prawnym i środowiskowym. Kluczowš kwestią, podlegającą ocenie jest wykazanie w ramach szczegółowej analizy ekonomiczno-finansowej, że osiągniecie celów projektu jest ekonomicznie uzasadnione. Obejmuje analizę instytucjonalną, trwałości projektu, analizę odbiorców projektu / analizę popytu, analizę techniczną i technologiczną inwestycji, analizę oddziaływania na środowisko, analizy finansowe i ekonomiczno-społeczne. Analiza ekonomiczno-finansowa ocenia na zasadność realizacji inwestycji oraz stanowi ekonomiczno-społeczną analizę kosztów i korzyści społecznych. Analiza techniczna ocenia wykonalność techniczną projektu i porównuje warianty alternatywne. Elementem studium wykonalnoœci jest wstępny harmonogram rzeczowy i rzeczowo-finansowy. Sporządzenie studium wykonalnoœci jest obowiązkowe przy ubieganiu się o środki z Unii Europejskiej.


Studium Techniczno-Ekonomiczne - dokument zbliżony do Studium Wykonalności, wstępnie określający zakres rzeczowy i finansowy przedsięwzięcia, oceniający efektywność ekonomiczną, sugerujący warianty korytarza terenowego dla przebiegu inwestycji, ustalający podstawowe parametry techniczne, pozwalający na podjęcie decyzji w sprawie celowoœci i zakresu przedsięwzięcia. Studium zawiera opis inwestycji, analizę wariantów, analizę środowiskową, opis rozwiązań technicznych, analizę ruchową i analizę ekonomiczno-finansową.


Koncepcja programowa – wstępny dokument projektowy, uściślający zakres rzeczowy i finansowy przedsięwzięcia, ustalający optymalny wariant przebiegu, szczegółowe rozwiązania geometryczne elementów trasy, konstrukcję obiektów inżynierskich, granice inwestycji, wstępnie ustalający organizację ruchu, identyfikujący elementy kolizyjne na trasie inwestycji, zawierający opinie i uzgodnienia, ustalający wstępny kosztorys.
Koncepcja programowa stanowi podstawę sporządzenia
- programu funkcjonalno-użytkowego, okreœlającego wytyczne dla projektu budowlanego.
- karty informacyjnej przedsięwzięcia, wymaganej ustawą o oddziaływaniu na środowisko.


Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych - dokument określający uwarunkowania środowiskowe inwestycji, wskazujący metody ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko podczas budowy oraz późniejszego użytkowania inwestycji. Dokument wydawany na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia (opartej o koncepcję programową) lub raportu o oddziaływaniu na środowisko (dokładniej analizującego otoczenie środowiskowe i sposoby ograniczenia niekorzystnych efektów środowiskowych inwestycji), w trakcie procedury możliwy jest udział społeczny.
Wydaje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska lub Biuro Ochrony Środowiska, odwołania od decyzji składane są do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ważność - 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, ważność może być przedłużona na wniosek inwestora o kolejne 4 lata.


Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - decyzja administracyjna wydawana w sytuacji gdy dla nieruchomości na której inwestor chce realizować inwestycję celu publicznego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Inwestycją celu publicznego jest m.in budowa i dróg publicznych oraz obiektów i urzšdzeń transportu publicznego. Dokument określa granice inwestycji, warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, warunki wynikające z przepisów dotyczących ochrony środowiska.
Wydaje prezydent m. st. Warszawy (do 3 mies. od złożenia wniosku), odwołania od decyzji składane są do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ważność – bezterminowa, jednakże decyzja wygasa jeśli został uchwalony MPZP dla terenu, którego dotyczy ta decyzja (o ile ustalenia MPZP są inne niż ustalenia decyzji), natomiast nie wygasa jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.


Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji kolejowej – decyzja administracyjna wydawana w sytuacji gdy dla nieruchomości na której inwestor chce realizować inwestycję kolejową (od stycznia 2020r. – także tramwajową niezależną od istniejącego układu drogowego) nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dokument określa granice inwestycji, warunki techniczne realizacji inwestycji, warunki wynikające z przepisów dotyczących ochrony środowiska, zatwierdza podziały nieruchomoœci i określa nieruchomoœci lub ich części, które stają się własnością Skarbu Państwa lub samorządu. Decyzja taka zezwala na tylko nieznacznš ingerencję w układ drogowy – budowa lub przebudowa dróg jest dopuszczalna tylko w zakresie wprost wynikajšcym z budowy linii.
Wydaje wojewoda (do 3 mies. od złożenia wniosku), odwołania składane są do ministra właściwego do spraw budownictwa (obecnie – ministra rozwoju), ważność – bezterminowa.


Projekt budowlany - dokument formalny, przedstawiający przewidywane rozwiązania projektowe planowanej inwestycji, stanowiący podstawę uzyskania opinii i uzgodnień oraz pozwolenia na budowę lub ZRID. Zawiera m.in. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, dane z wyników badań geologiczno-inżynierskich i przesłanki wyboru sposobu wykonania obiektów inżynieryjnych.


Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. Dokument wydawany jest na podstawie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami oraz dokumentów potwierdzających prawo do terenu na którym będzie przeprowadzona inwestycja. Wydaje prezydent m. st. Warszawy, odwołania składane są do wojewody, ważność – bezterminowa, jednakże pozwolenie wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.


Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - decyzja administracyjna stanowiąca równocześnie pozwolenie na budowę i decyzję wywłaszczeniową dla nieruchomoœci objętych inwestycją. Dokument zatwierdza projekt budowlany, ustala uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska, warunki techniczne realizacji inwestycji, określa granice inwestycji, zatwierdza podziały nieruchomości oraz określa działki, które przechodzą z mocy prawa na własność Skarbu Państwa lub samorządu (z dniem, w którym decyzja ta stanie się ostateczna).
Wydaje wojewoda (w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich) lub prezydent m. st Warszawy (w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych)(do 3 mies od złożenia wniosku), odwołania składane są odpowiednio do ministra właściwego do spraw budownictwa (obecnie – ministra rozwoju) lub wojewody, ważność – bezterminowa.


Projekt wykonawczy - uszczegółowiony projekt techniczny, wykonywany na bazie projektu budowlanego, uściślający rozwiązania budowlano-konstrukcyjne, instalacyjne i materiałowe, służący do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, wyboru wykonawcy robót, wykonania robót budowlanych, kontroli ich jakoœci oraz odbioru zrealizowanych obiektów.


Pozwolenie na użytkowanie - dokument administracyjny, stwierdzający zgodność wybudowanego obiektu z projektem zagospodarowania terenu i z projektem budowlanym, stwierdzający możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu przez użytkowników. Dokument wydawany jest po przeprowadzeniu kontroli w obiekcie (dokonywanej do 21 dni od złożenia wniosku przez inwestora). W przypadku niezgodności, inwestor ma usunąć wszelkie niezgodności.
Wydaje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (przy współudziale ze strony Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Inspektora Sanitarnego).

Wpływ władz miasta na proces inwestycyjny:
- miasto jest właścicielem spółki i poprzez działania Rady Nadzorczej oraz Biura Nadzoru Właścicielskiego ma wpływ na wszelkie decyzje strategiczne (tak na podjęcie tej decyzji przez spółkę jak i na jej wdrażanie w życie).
- miasto poprzez Zarząd Transportu Miejskiego ma wpływ na kwotę otrzymywaną przez spółkę (zmniejszając kwotę za wozokilometr a więc budżet TW - zmniejsza kwotę przeznaczoną na inwestycję)
- miasto poprzez Biuro Funduszy Europejskich ma wpływ na kwotę dofinansowania
- miasto poprzez jednostki miejskie (Biuro Ochrony Środowiska, Biuro Promowania Mobilności i Transportu, Zarząd Dróg Miejskich) ma wpływ na tempo wszelkich uzgodnień27.09.2021 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101