TRAMWAJE WARSZAWSKIE
STRONA PRYWATNA


KOMUNIKACJA TRAMWAJOWA W DOKUMENTACH PLANISTYCZNYCH M. ST. WARSZAWY


Dokumenty planistyczne mają na celu ustalenie polityki zagospodarowania przestrzennego w zakresie ogólnym, obejmującym cały obszar miasta oraz szczegółowym, obejmującym fragment miasta. Wyróżnia się dwa podstawowe typy dokumentów - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.


SUiKZP - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - dokument planistyczny określający politykę zagospodarowania przestrzennego miasta dla jego całego obszaru i zawierający wytyczne do planowania miejscowego. Elementami studium są treści związane ze stanem istniejącym - ocena aktualnej sytuacji społeczno–gospodarczej miasta i uwarunkowań jego rozwoju oraz treści określające kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki przestrzennej. Studium składa się z
- części określającej uwarunkowania (przedstawione w postaci tekstowej i rysunkowej)
- części tekstowej, zawierającej określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
- części graficznej, zawierającej rysunek studium, przedstawiający ustalenia w formie graficznej.
Aktualny SUiZP m. st. Warszawy został ustanowiony uchwałą nr LIII/1611/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 sierpnia 2021 r.


MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - dokument planistyczny obejmujący fragment miasta, uszczegóławiający założenia SUiKZP - ustalający przeznaczenie terenów oraz określający szczegółowo sposoby ich zagospodarowania i zabudowy, ustalający rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, określający również sposoby obsługi danego obszaru komunikacją (tak indywidualną jak i zbiorową). Plan ustanawia w ten sposób przepisy obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z części tekstowej (będącej podstawowym elementem planu) – stanowiącej treść uchwały Rady m.st. Warszawy oraz z części graficznej (będącej uzupełniającym elementem planu, obowiązującej tylko w takim zakresie, w jakim jest to określone w części tekstowej) – stanowiącej załącznik do uchwały. Na rysunku planu zaznaczone są m.in. granice obszaru objętego planem, granice administracyjne, linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz oznaczenia tych terenów, linie zabudowy i oznaczenia elementów zagospodarowania przestrzennego, tereny obsługi komunikacyjnej. W Warszawie MPZP są ustanawiane na podstawie uchwał Rady m. st. Warszawy (MPZP obowiązujące w Warszawie).Aktualnie obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy zostało uchwalone przez Radę m.st. Warszawy Uchwałą nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10 paŸdziernika 2006 r. a następnie kilkukrotnie zmieniane (ostatnia zmiana - uchwałą nr LIII/1611/2021 z dnia 26 sierpnia 2021r.).

W rozdziale XVI (rozwój systemu transportowego) zawarto założenia rozwojowe dla transportu zbiorowego (podrozdział 2). W zakresie komunikacji tramwajowej przewidziano kierunkowo:
- modernizację tras wraz z budową pętli w 4 korytarzach:
• Pętla Gocławek - Rondo Wiatraczna - Al. Jerozolimskie - Pętla Banacha,
• Rondo Starzyńskiego - Okopowa - Towarowa - Pl. Zawiszy,
• Pętla Piaski - Pl. Grunwaldzki - Al. Jana Pawła II - Pętla Rakowiecka z odgałęzieniem Pętla Potocka - Pl. Grunwaldzki,
• Pętla Cm. Wolski - Wolska - Al. Solidarności - Dw. Wileński.

- oraz rozbudowę sieci obejmującą
• budowe trasy tramwajowej w ul. Powstańców Śląskich - od ul. Górczewskiej do ul. Radiowej (inwestycja została zrealizowana w 2016r.)
• budowę trasy tramwajowej wzdłuż projektowanej trasy Mostu Północnego, od węzła przesiadkowego "Młociny" do pętli w Winnicy (inwestycja częściowo zrealizowana, częściowo w trakcie realizacji)
• budowę trasy tramwajowej Banacha - Wilanów; o przebiegu: Banacha - Żwirki i Wigury - Rostafińskich - Boboli - Rakowiecka - Puławska - Goworka - Spacerowa - Belwederska - Sobieskiego - Sobieskiego Bis - Pętla Pałacowa,
• budowę trasy tramwajowej Bemowo - Banacha
• budowa trasy wzdłuż ul. Gagarina, Czerniakowskiej-bis do Łuku Siekierkowskiego;
• budowa trasy w ciągu ulic Krasińskiego-Budowlana i św. Wincentego od Placu Wilsona do centrum handlowego w rejonie węzła Trasy AK z ul. Głębocką;
• budowa przedłużenia trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Modlińskiej, od pętli na Żeraniu do skrzyżowania z ul. Światowida i połączenie z trasą prowadzoną od strony trasy Mostu Północnego;
• budowa trasy w ciągu Trasy Mostu Północnego od Traktu Nadwiślańskiego do wschodniej granicy miasta.
• budowa, w miarę potrzeb ruchowo - eksploatacyjnych, nowej zajezdni w rejonie Żerania Wschodniego – Annopola

Znaczące jest ostatnie zdanie tej części Studium - "Ponadto przewiduje się możliwość lokalizowania innych niż wymienione powyżej tras tramwajowych dla których opracowania studialne wykażą, iż jest to uzasadnione ruchowo i ekonomicznie." - co oznacza że Studium dopuszcza możliwość budowy innych tras tramwajowych ponad te, ściśle wymienione w zapisach dokumentu.

Elementem studium jest także część rysunkowa. W zakresie transportu zbiorowego, założenia rozwojowe są zawarte w rysunku nr 18.
Co ciekawe, część rysunkowa zawiera także planowane trasy tramwajowe nie wymienione w części tekstowej - są to
- trasa tramwajowa wzdłuż planowanej Trasy Olszynki Grochowskiej (od trasy S8 przez Zieloną Białołękę do Trasy Mostu Północnego)
- trasa tramwajowa wzdłuż ulicy Kijowskiej i ulicy NowoZiemowita w kierunku Ząbek
- trasa tramwajowa na Annopolu, łącząca pętlę Żerań Wschodni z Trasą Mostu Północnego
- trasa tramwajowa w ciągu ul. Radiowej (od ul. Powstańców Śląskich do ul. Kaliskiego)
Ciekawostką jest fakt, że wspomniana w części tekstowej trasa tramwajowa do Łuku Siekierkowskiego jest tylko fragmentarycznie wyrysowana w części graficznej - sięga tylko do wysokości ul. Batalionu AK Północ, dalej jest wskazana kierunkowo bez wyznaczenia konkretnego przebiegu.


W 2018r. rozpoczęto prace nad nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy.
Pierwotnie zakładano, że nowe Studium będzie gotowe w 2020r., prace planistyczne się jednak znacznie przeciągnęły. Jesienią 2022r. zostały nieformalnie ujawnione wstępne założenia dotyczące transportu publicznego. Oprócz 3 nowych linii metra oraz już budowanej trasy na Wilanów i Sielce, znalazły się w nim także nowe trasy tramwajowe
- będące w trakcie przygotowań
- trasa tramwajowa na Gocław
- trasa tramwajowa od ul. Kasprzaka przez ul. Krzyżanowskiego, pod Dworcem Zachodnim, wzdłuż ul. Bitwy Warszawskiej 1920r., Rostafińskich i Rakowieckiej, do ul. Puławskiej
- trasa tramwajowa wzdłuż ul. św. Wincentego, Głębockiej i Trasy Olszynki Grochowskiej na Zieloną Białołękę
- trasa tramwajowa wzdłuż al. Wilanowskiej (odcinek Rondo Unii Europejskiej - Dw. Południowy)
- pętla tramwajowa na Muranowie

oraz trasy nowe
- trasa tramwajowa wzdłuż al. Polski Walczącej (dawniej Czerniakowskiej-bis) do Trasy Siekierkowskiej
- trasa tramwajowa wzdłuż ulic Powązkowskiej i Maczka, od ul. Okopowej do ul. Powstańców Śląskich
- trasa tramwajowa wzdłuż ulicy Stawki, od ul. Okopowej do al. Jana Pawła II
- trasa tramwajowa w ciągu ulic Płockiej, Ostroroga, Ficowskiego, Krasińskiego i Budowlanej, od ul. Kasprzaka do ul. Odrowąża
- trasa tramwajowa w ciągu ul. Gniewkowskiej do nowej zajezdni tramwajowej na Odolanach
- trasa tramwajowa w ciągu ul. Fort Wola, Olbrachta, Górczewskiej i Leszno do al. Solidarności
- trasa tramwajowa wzdłuż ulicy Modlińskiej, Familijnej i Traktu Nadwiślańskiego, od pętli Żerań FSO do skrzyżowania z ul. Światowida (połączenie z trasą prowadzoną od strony Mostu Północnego)
- trasa tramwajowa łącząca pętlę Żerań Wschodni wzdłuż ul. Płochocińskiej do ul. Modlińskiej
- trasa tramwajowa w ciągu ul. Tysiąclecia, od ul. Kijowskiej do ul. Grochowskiej
- trasa tramwajowa w ciągu ul. Grochowskiej, od obecnej pętli Gocławek do planowanego węzła przesiadkowego przy skrzyżowaniu ul. Grochowskiej i Trasy Siekierkowskiej.
- trasa tramwajowa wzdłuż al. Wilanowskiej (odcinek Dw. Południowy - al. Rzeczypospolitej)

Założenia nowego Studium mają zostać poddane konsultacjom społecznym w I kwartale 2023r.Prace planistyczne nadal się opóźniały. Dopiero wiosną 2023r. projekt SUiKZP został przekazanny do opiniowania jednostkom zewnętrznym. W maju 2023r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (postępując zgodnie z zapisami Ustawy o informacji o środowisku) ujawniła ten projekt. Okazało się że w porównaniu do poprzedniej wersji usunięto z projektu dwie trasy - w ciągu ul. Fort Wola, Olbrachta, Górczewskiej i Leszno do al. Solidarności oraz wzdłuż al. Wilanowskiej (i to tak dopiero zakładany odcinek wschodni jak i będący w trakcie procedury œrodowiskowej odcinek zachodni). Niejasna jest kwestia trasy tramwajowej w ciągu ul. Tysiąclecia, od ul. Kijowskiej do ul. Grochowskiej - pozostała ona w części tekstowej projektu ale została usunięta z części graficznej. W projekcie studium pozostały:
- będące w trakcie przygotowań
- trasa tramwajowa na Gocław
- trasa tramwajowa od ul. Kasprzaka przez ul. Krzyżanowskiego, pod Dworcem Zachodnim, wzdłuż ul. Bitwy Warszawskiej 1920r., Rostafińskich i Rakowieckiej, do ul. Puławskiej
- trasa tramwajowa wzdłuż ul. św. Wincentego, Głębockiej i Trasy Olszynki Grochowskiej na Zieloną Białołękę
- pętla tramwajowa na Muranowie

oraz trasy nowe
- trasa tramwajowa wzdłuż al. Polski Walczącej (dawniej Czerniakowskiej-bis) do Trasy Siekierkowskiej
- trasa tramwajowa wzdłuż ulic Powązkowskiej i Maczka, od ul. Okopowej do ul. Powstańców Śląskich
- trasa tramwajowa wzdłuż ulicy Stawki, od ul. Okopowej do al. Jana Pawła II
- trasa tramwajowa w ciągu ulic Płockiej, Ostroroga, Ficowskiego, Krasińskiego i Budowlanej, od ul. Kasprzaka do ul. Odrowąża
- trasa tramwajowa w ciągu ul. Gniewkowskiej do nowej zajezdni tramwajowej na Odolanach
- trasa tramwajowa wzdłuż ulicy Modlińskiej, Familijnej i Traktu Nadwiślańskiego, od pętli Żerań FSO do skrzyżowania z ul. Światowida (połączenie z trasą prowadzoną od strony Mostu Północnego)
- trasa tramwajowa łącząca pętlę Żerań Wschodni wzdłuż ul. Płochocińskiej do ul. Modlińskiej
- trasa tramwajowa w ciągu ul. Grochowskiej, od obecnej pętli Gocławek do planowanego węzła przesiadkowego przy skrzyżowaniu ul. Grochowskiej i Trasy Siekierkowskiej.


ZAPISY DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH TRAS / OBSZARÓW MIASTA


Trasa tramwajowa na Gocław
Trasa nie jest zapisana w SUiKZP (z zastrzeżeniem ostatniego zdania Rozdziału XVI, podrozdziału 2, akapitu "komunikacja tramwajowa").
Trasa jest objęta czterema MPZP - jednakże żaden z nich nie tylko nie został dotychczas uchwalony ale także żaden z nich nie został udostępniony do konsultacji - tak więc brak jest informacji o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu trasy tramwajowej w planach zagospodarowania.
Ciekawostką jest natomiast fakt uwzględnienia trasy tramwajowej w MPZP dla obszaru Saskiej Kępy (uchwała z dn. 19 października 2006r.) - który w toku dalszych prac koncepcyjnych został zarzucony. W planie tym dopuszcza się "możliwość prowadzenia linii tramwajowych w pasach terenu ulic Saskiej i Egipskiej pod warunkiem zachowania wartościowego drzewostanu" i ustala "rezerwę pasu terenu pod linię tramwajową" w ciągach ulic Saskiej, Egipskiej i fragmentu ul. Bora-Komorowskiego (w zakresie planu - na odcinku do wschodniej granicy osiedla Ateńska)Trasa tramwajowa na Zerzeń
Trasa nie jest zapisana w SUiKZP (z zastrzeżeniem ostatniego zdania Rozdziału XVI, podrozdziału 2, akapitu "komunikacja tramwajowa").
Trasa jest objęta trzema MPZP - w każdym z nich dopuszczona budowa trasy tramwajowej w ciągu ulicy Nowo-Bora, w jednym z nich dodatkowo zapisano lokalizację dla podstacji trakcyjnej.Trasa tramwajowa do węzła Marsa
Trasa nie jest zapisana w SUiKZP (z zastrzeżeniem ostatniego zdania Rozdziału XVI, podrozdziału 2, akapitu "komunikacja tramwajowa").
Trasa jest objęta dwoma MPZP - w jednym z nich (MPZP dla obszaru węzeł Marsa-Płowiecka z 13 grudnia 2012r.) ustalono budowę trasy tramwajowej i węzła przesiadkowego wraz z pętlą tramwajową w bezpośredniej bliskości węzła Marsa (ustalenie "realizacji w jednej bryle obiektu budowlanego usług oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego w skład którego wchodzą: pętla tramwajowa, pętla autobusowa, publiczny parking dla samochodów osobowych i parking rowerowy" oraz "dla zintegrowanego węzła przesiadkowego ustala się realizację pętli tramwajowej na pierwszej kondygnacji podziemnej", doatkowo w planie wskazuje się "rejon lokalizacji bezkolizyjnego krzyżowania się torowiska tramwajowego i jezdni ulicy Grochowskiej".
Zaskakujące są natomiast zapisy MPZP dla obszaru ulicy Grochowskiej od ul Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego cz. I, uchwalonego później - 30 stycznia 2014r., w którym brak jest jakiejkolwiek wzmianki o lokalizacji trasy tramwajowej na odcinku od pętli tramwajowej Gocławek do granicy planu.Trasa tramwajowa na Zieloną Białołękę
Trasa zapisana w SUiKZP na odcinku od ul. Rembielińskiej do Trasy Mostu Północnego.
Trasa jest objęta czterema MPZP. W MPZP dla obszaru Bródna cz. I dopuszcza się "przedłużenie trasy tramwajowej ul. Budowlanej na odcinku od ul. Rembielińskiej do ul. św. Wincentego", ustalając zarazem "utrzymanie rezerwy pod torowisko tramwajowe w pasie dzielącym ulicy".
W MPZP dla rejonu ratusza dzielnicy Targówek z dn. 3 grudnia 2020r. ustala się obsługę komunikacją tramwajową prowadzoną w ciągu ulic św. Wincentego oraz dopuszcza się obsługę komunikacją tramwajową prowadzoną w ciągu ulicy Kondratowicza na odcinku od skrzyżowania ze św. Wincentego w kierunku wschodnim, do granicy planu (do skrzyżowania z ul. Kleopatry).
W kolejnym planie - MPZP dla rejonu ul. Malborskiej uchwalonym 14 października 1999r. (a więc przed uchwaleniem SUiKZP) nie ma wzmianki o komunikacji tramwajowej w ulicach Malborskiej ani Głębockiej. Ciekawostką jest natomiast fakt uwzględnienia trasy tramwajowej w ciągu ul. Głębockiej w MPZP dla rejonu ul. Głębockiej i Malborskiej z dnia 18 kwietnia 2013r. (jako elementu obsługi komunikacyjnej obszaru objętego przez ten MPZP) - jednakże sama trasa jest zlokalizowana poza obszarem planu - a więc nie jest to ustalenie wiążące.
Obszar na północ od Trasy Toruńskiej jest objęty projektem MPZP dla rejonu Trasy Olszynki Grochowskiej - plan ten nie został jednak jeszcze wystawiony do konsultacji, a więc brak jest informacji o uwzględnieniu (lub nieuwzględnieniu) komunikacji tramwajowej na tym obszarze.Sieć tramwajowa na Targówku (poza trasą na Zieloną Białołękę)
Na obszarze Targówka (poza trasą na Zieloną Białołękę) nie są uwzględnione w SUiKZP żadne inne nowe trasy tramwajowe.
Trasy tramwajowe pojawiają się jednak w zapisach w 2 obowiązujących MPZP. MPZP dla obszaru Bródna (część I) dopuszcza nie tylko przedłużenie trasy tramwajowej w ciągu ul. Budowlanej (od ul. Rembielińskiej do ul. św. Wincentego) ale także dopuszcza trasę tramwajową w ciągu ul. Kondratowicza (od ul. Rembielińskiej do ul. św. Wincentego), a nawet ustala zachowanie "w pasie środkowym rezerwy pod torowisko tramwajowe".
Komunikacja tramwajowa pojawia się także w MPZP dla rejonu ul. Gilarskiej z dn. 30 sierpnia 2012r. gdzie ustala się - w ciągu ul. św. Wincentego "zagospodarowanie w sposób umożliwiający prowadzenie komunikacji tramwajowej ul. Matki Teresy z Kalkuty dawniej Budowlaną i ul. św. Wincentego w kierunku północnym - poza obszar planu oraz ul. św. Wincentego w kierunku południowym" (do granicy planu którą stanowi skrzyżowanie ul. św. Wincentego z ul. Niwa)
Także dla ul. NowoTrockiej ustala się "zagospodarowanie w sposób umożliwiający prowadzenie komunikacji tramwajowej" (do granicy planu czyli do skrzyżowania ul. NowoTrockiej z ul. Samarytanka).
Natomiast w uchwalonym później bo 30 listopada 2017r. MPZP dla rejonu ul. św. Wincentego (obejmującym odcinek od ul. Niwa do Ronda Żaba) nie uwzględniono już trasy tramwajowej.
Projekt MPZP obejmującego dalszą część ul. NowoTrockiej nie został dotychczas wyłożony do konsultacji, tak więc brak jest informacji o uwzględnieniu (lub nieuwzględnieniu) komunikacji tramwajowej na tym obszarze.Trasa tramwajowa Banacha - Wilanów
Większość trasy (przebieg w ciągu ulic Rakowieckiej, Belwederskiej, Sobieskiego i al. Rzeczypospolitej oraz ul. Gagarina) jest zapisana w SUiKZP, natomiast w SUiKZP nie są uwzględnione fragmenty w ciągu ulic św. Bonifacego i Branickiego (z zastrzeżeniem ostatniego zdania Rozdziału XVI, podrozdziału 2, akapitu "komunikacja tramwajowa").
MPZP dla Pola Mokotowskiego (uchwalony 18 czerwca 2009r.) ustala "zagospodarowanie ulicy Andrzeja Boboli, w sposób umożliwiający prowadzenie komunikacji tramwajowej" (dotyczy fragmentu na północ od ul. Rakowieckiej) oraz dopuszcza "realizację linii tramwajowej łączącej ul. Banacha z ul. Rakowiecką wzdłuż ul. Rostafińskich".
MPZP dla Starego Mokotówa (uchwalony 15 lipca 2010r.) ustala "obsługę transportem zbiorowym poprzez I linię metra (stacje "Pole Mokotowskie" i "Racławicka"), tramwaj w ulicy Puławskiej, Al.Niepodległości (odc.ul.Batorego-Rakowiecka), Wołoskiej, Boboli, Rakowieckiej, Spacerowej i Belwederskiej".
Projektowany MPZP dla obszaru Sielc cz. I ustala "obsługę transportem publicznym: komunikacją tramwajową prowadzoną w ul. Gagarina, ul. Belwederskiej i ul. Jana III Sobieskiego".
MPZP dla rejonu skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego z dnia 9 listopada 2010r. ustala "zagospodarowanie ulicy Jana III Sobieskiego w sposób umożliwiający budowę nowej linii tramwajowej". Intrygujące sš zapisy planistyczne dla odcinka ul. Sobieskiego między Beethovena i Sikorskiego (bez skrzyżowania z Sikorskiego). Granica między dwoma planami przebiega w osi ulicy, jezdnia zachodnia jest opisana w MPZP dla rejonu "Pod Skocznią" cz. I (uchwalonym 23 października 2008r.) który jedynie dopuszcza budowę trasy tramwajowej w pasie dzielącym, natomiast jezdnia wschodnia jest opisana w MPZP dla rejonu Sielce-Beethovena (uchwalonym 6 listopada 2014r.) gdzie kategorycznie ustala się przebieg trasy tramwajowej w pasie dzielącym.
MPZP dla Stegien (uchwalony 29 maja 2008r.), MPZP dla Sadyby Północnej (uchwalony 17 października 2013r.) oraz MPZP dla Miasta Ogrodu Sadyba (uchwalony 16 października 2014r.) dopuszczają realizację trasy tramwajowej w pasie dzielącym ul. Sobieskiego, natomiast w pierwszym z nich brak jest wzmianki o trasie tramwajowej w ciągu ul. św. Bonifacego.
W projekcie MPZP dla rejonu ul. Patkowskiego (obejmującym odcinek ul. Sobieskiego od ul. Nałęczowskiej do al. Wilanowskiej) ustala się "realizację linii tramwajowej w ul. Sobieskiego".
Natomiast brak jest wzmianki o komunikacji tramwajowej w MPZP dla Wilanowa Zachodniego (obejmującego większość Miasteczka Wilanów w tym całą al. Rzeczypospolitej i większą część ul. Branickiego) - plan ten jednak był uchwalony 18 stycznia 2001r. a więc przed uchwaleniem SUiKZP.

Ciekawostką są dwa inne wilanowskie plany - MPZP dla Wilanowa Wysokiego z dn. 8 października 2002r., w którym ustala się "rezerwę terenu umożliwiającą realizację linii tramwajowej" w ciągu al. Wilanowskiej (odcinek od Sobieskiego do Królowej Marysieńki) oraz MPZP dla Przedpola Pałacu Wilanowskiego (uchwalony 2 lipca 2020r.) w którym dopuszcza się "realizację linii tramwajowych w liniach rozgraniczających" al. Wilanowskiej (od ul. Herbu Leliwa do ul. Przyczółkowej), ul. Przyczółkowej (od al. Wilanowskiej do ul. Branickiego) i ul. Branickiego (od ul. Przyczółkowej do ul. Kazachskiej), pomimo że dla tych miejsc brak jest wskazania w SUiKZP (w tym przypadku zostało zrealizowane zastrzeżenie ostatniego zdania Rozdziału XVI, podrozdziału 2, akapitu "komunikacja tramwajowa").Trasa tramwajowa na Siekierki
Trasa jest zapisana w SUiKZP jako przeznaczona do realizacji, jednakże jest tylko częściowo wyrysowana w części graficznej - sięga tylko do wysokości ul. Batalionu AK Północ, dalej jest wskazana kierunkowo bez wyznaczenia konkretnego przebiegu. Ustalenie jej dalszego przebiegu ma być dokonane na podstawie kolejnych analiz.
Trasa jest objęta czterema MPZP. MPZP dla rejonu Augustówki (cz. I w rej ul. Antoniewskiej) uchwalony 7 marca 2019r. ustala "zagospodarowanie ulicy Czerniakowskiej-Bis, Nowo-Bartyckiej i ul. Augustówka w sposób umożliwiający wprowadzenie linii tramwajowej", natomiast w części szczegółowej znajdujš się zapisy dopuszczające komunikację tramwajową w ciągach ulic Czerniakowskiej-Bis, Augustówki i Nowo-Bartyckiej.
Dwa kolejne uchwalone MPZP nie uwzględniają trasy tramwajowej - przy czym MPZP dla rejonu ul. Bartyckiej został uchwalony 28 sierpnia 2000r, a więc przed przed uchwaleniem SUiKZP, natomiast MPZP dla Osady Siekierki został uchwalony 8 listopada 2007r. - brak zapisu o komunikacji tramwajowej wynika "formalnie" z braku sprecyzowania przebiegu trasy w SUiKZP.
MPZP dla rejonu Augustówki cz. II jest w trakcie procedowania, nie został on jednak udostępniony do konsultacji publicznych, co oznacza że brak jest informacji o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu trasy tramwajowej na jego obszarze.trasa tramwajowa w ciągu al. Wilanowskiej
Trasa tramwajowa w cišgu al. Wilanowskiej (odc. Rondo UE - Dworzec Południowy) nie jest uwzględniona w SUiKZP.
Trasę obejmują trzy MPZP - dwa z nich (MPZP dla rejonu Dworca Południowego z 22 cerwca 2006r. oraz MPZP dla Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Cybernetyki cz. I z 15 grudnia 2011r.) nie przewidują trasy tramwajowej w ciągu al. Wilanowskiej.
Inne są zapisy MPZP obszaru Służewca Wschodniego, uchwalonego 18 czerwca 2009r. - w którym ustala się "al. Wilanowska - torowisko tramwajowe po stronie północnej lub w pasie dzielącym" oraz "al. Lotników - komunikacja tramwajowa i autobusowa" (w tym drugim zapisie MPZP nie precyzuje lokalizacji komunikacji tramwajowej, plan obejmuje odcinek al. Lotników od al. Wilanowskiej do ul. Puławskiej).Trasa tramwajowa do Ząbek
Trasa jest zapisana w SUiKZP na odcinku od ul. Tysiąclecia do granicy miasta.
Przebieg trasy tramwajowej jest ustalony w jednym uchwalonym MPZP (dla rejonu Dworca Wschodniego). Dwa kolejne uchwalone MPZP nie uwzględniają trasy tramwajowej (zostały one jednak uchwalone przed 2014r. a więc przed wprowadzeniem trasy do SUiKZP). MPZP dla rejonu ul. Objazdowej jest w trakcie procedowania, nie został on jednak udostępniony do konsultacji publicznych, co oznacza że brak jest informacji o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu trasy tramwajowej.Sieć tramwajowa na obszarze Pragi Północ i Kamionka (poza trasą do Ząbek)
Na obszarze Pragi Północ i Kamionka (poza trasą do Ząbek) nie są uwzględnione w SUiKZP żadne nowe trasy tramwajowe.
W MPZP dla Pragi Centrum dopuszczona jest budowa tras tramwajowych w ciągu al. Solidarności (do ul. Szwedzkiej) i Ząbkowskiej.
W MPZP rejonu Dworca Wschodniego (z dnia 21 października 2010r.) ustala się "rezerwy dla prowadzenia nowych linii tramwajowych w ulicach NowoKijowskiej i Tysiąclecia", dla ul. Tysiąclecia na odcinku od ul. Kijowskiej do ul. Żupniczej wskazuje się "zagospodarowanie terenu powinno uwzględniać komunikację tramwajową".
W projekcie MPZP dla Nowej Pragi w rejonie ul. Szwedzkiej dopuszczona jest budowa tras tramwajowych w ciągu ulic NowoSzwedzkiej i NowoStalowej.
W projekcie MPZP dla Szmulek i Michałowa (rejon al. Solidarności) dopuszcza się trasę tramwajową na kolejnym fragmencie al. Solidarnoœci oraz na lokalnym odcinku ul. Radzymińskiej. Poza obszarem planu zaznaczono przedłużenie trasy tramwajowej w ciągu ul. Kawęczyńskiej do ul. NowoKijowskiej i przebieg trasy tramwajowej w ciągu ul. Objazdowej - zapisy te nie są jednak wiążące.
Ostatnie dwa procedowane MPZP (dla rejonu zajezdni przy ul. Kawęczyńskiej oraz dla rejonu ul. Objazdowej) nie zostały wystawione do konsultacji publicznych - brak więc o informacji o dopuszczeniu (lub braku dopuszczenia) budowy trasy tramwajowej w kolejnych fragmentach ul. Tysiąclecia, ul. NowoKijowskiej ani w ciągu ul. Objazdowej.
Obowiązujący MPZP dla rejonu ul. Grochowskiej (od Lubelskiej do Kaleńskiej, uchwalony w dniu 29 kwietnia 1999r.) nie przewiduje trasy tramwajowej w ciągu ul. Tysiąclecia, jednak obszar ten został ponownie objęty procedurą planistyczną - w trakcie przygotowania są plany MPZP dla obszaru Kamionka (3 części). W projekcie MPZP dla Kamionka cz I ustala się "utrzymanie rezerwy terenu dla przeprowadzenia linii tramwajowych w ciągu ul. Tysiąclecia".Trasa tramwajowa w ul. Modlińskiej
Trasa zapisana w SUiKZP na odcinku od pętli Żerań FSO do ul. Światowida oraz na fragmencie ul. Światowida.
Trasa jest objęta 5 MPZP. MPZP rejonu ulic Morelowej i Kowalczyka ustala "możliwość poprowadzenia trasy tramwajowej wzdłuż ul. Modlińskiej" (obszar planu obejmuje odcinek od Kanału Żerańskiego do ul. Płochocińskiej łącznie ze skrzyżowaniem), natomiast w części szczegółowej zapis jest bardziej kategoryczny - wskazano bowiem "nakaz zapewnienia możliwości prowadzenia komunikacji autobusowej i tramwajowej"
MPZP dla Trasy Mostu Północnego odcinek Wisła - ul. Modlińska ustala przebieg trasy tramwajowej "po północnej stronie trasy mostowej Mostu Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od rz. Wisły do Traktu Nadwiślańskiego, po południowej stronie trasy mostowej Mostu Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od Traktu Nadwiślańskiego do ul. Modlińskiej, po zachodniej stronie ul. Modlińskiej, po zachodniej stronie Traktu Nadwiślańskiego" (ale tylko na odcinku na północ od TMP, na odcinku Traktu Nadwiślańskiego na południe od TMP nie uwzględnia się komunikacji tramwajowej).
Z kolei w MPZP dla osiedla Piekiełko uchwalonym 30 marca 2001 r. (a więc przed uchwaleniem SUiKZP), obejmującym odcinek ul. Modlińskiej na płn od ul. Płochocińskiej brak jest wzmianki o komunikacji tramwajowej.
Projekty MPZP obejmujące pozostałe obszary potencjalnego przebiegu trasy tramwajowej nie zostały jeszcze wyłożone do konsultacji - brak jest więc informacji o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu trasy tramwajowej.Trasa tramwajowa na Winnicę
Trasa jest zapisana w SUiKZP na odcinku ul. Światowida od Nowodworów do ul. Modlińskiej.
Trasa jest objęta dwoma MPZP. Przebieg trasy tramwajowej jest ustalony jednym - uchwalonym MPZP, drugi MPZP (obejmujący obszar docelowej pętli Winnica) jest w trakcie procedowania, nie został on jednak udostępniony do konsultacji publicznych, co oznacza że brak jest informacji o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu trasy tramwajowej.Trasa tramwajowa w ciągu Trasy Mostu Północnego
Trasa zapisana w SUiKZP na odcinku TMP od ul. Modlińskiej do granicy miasta.
Aktualnie w trakcie procedowania jest MPZP obejmujący odcinek od ul. Modlińskiej do Trasy Olszynki Grochowskiej (okolice ulic Kąty Grodziskie i Wyszkowskiej). Projekt planu przewiduje ustalenie "obsługi obszaru objętego planem komunikacją tramwajową prowadzoną w liniach rozgraniczających TMP oraz w terenie planowanej ulicy NowoBiałołęckiej (na południe od TMP na wysokości ul. Orneckiej), dodatkowo w rejonie ul. Ostródzkiej (na obszarze na północ od TMP) ustala lokalizację "pętli autobusowej, pętli tramwajowej oraz parkingu przesiadkowego dla samochodów osobowych".Sieć tramwajowa na obszarze Ochoty
Na obszarze Ochoty w SUiKZP ustalony jest przebieg trasy tramwajowej w ciągach ulic Bitwy Warszawskiej 1920r. oraz Banacha i Rostafińskich (będącej fragmentem trasy Kasprzaka-Wilanów), nie są wykazane żadne inne trasy tramwajowe (z zastrzeżeniem ostatniego zdania Rozdziału XVI, podrozdziału 2, akapitu "komunikacja tramwajowa").
W czterech obowiązujących MPZP dopuszczona jest budowa tras tramwajowych w ciągu ulic Bitwy Warszawskiej 1920r. oraz Banacha i Rostafińskich (zgodnie z SUiKZP) oraz w ciągu Alej Jerozolimskich (od Ronda Zesłańców Syberyjskich do Dworca Zachodniego).
Dodatkowo w kolejnych dwóch obowiązujących MPZP (MPZP dla rejonu Szczęśliwic z dnia 18 grudnia 2008r. oraz dla rejonu Szczęśliwic Południowych z dnia 29 sierpnia 2013r.) jest dopuszczona budowa tras tramwajowych w ciągu ulic Szczęśliwickiej (gdzie "linię tramwajową należy lokalizować jako torowisko zlokalizowane w pasie jezdni"), Drawskiej i Trasy N-S do pętli przy Alejach Jerozolimskich.Sieć tramwajowa na obszarze Woli
Na obszarze Woli w SUiKZP ustalony jest przebieg trasy tramwajowej w ciągach alei Prymasa Tysiąclecia (od Ronda Zesłańców Syberyjskich do ul. Wolskiej) oraz ulicy Kasprzaka (poza odcinkiem Ordona-Wolska) i fragmencie ul. Ordona (odcinek Kasprzaka-Wolska). Nie są wykazane żadne inne trasy tramwajowe (z zastrzeżeniem ostatniego zdania Rozdziału XVI, podrozdziału 2, akapitu "komunikacja tramwajowa").
Nieco inny jest przebieg tras tramwajowych w obowišzujących MPZP. W MPZP dla rejonu Czyste - rejon ulicy Prądzyńskiego ustalono przebieg trasy tramwajowej w al. Prymasa Tysiąclecia (na odcinku od ul. Wolskiej do wysokości ul. Prądzyńskiego) oraz dopuszczono dalszy odcinek w kierunku Dworca Zachodniego. Ustalony jest także przebieg trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka (od ul. Skierniewickiej do ul. Ordona), natomiast (pomimo zapisu w SUiKZP) brak jest ustalenia dla trasy tramwajowej w odcinku ul. Ordona (od Kasprzaka do Wolskiej).
W MPZP dla rejonu Młynowa (uchwalonym 8 października 2009r.) dopuszczona jest budowa tras tramwajowych w ciągu ulic Płockiej (na północ od Górczewskiej) i Ostroroga,
W MPZP dla rejonu Parku Moczydło (uchwalonym 9 listopada 2010r.) ustalono "obsługę obszaru transportem publicznym poprzez: a) zachowanie komunikacji tramwajowej w liniach rozgraniczających ul. Wolskiej, b) wprowadzenie linii tramwajowej w liniach rozgraniczających al. Prymasa Tysiąclecia oraz ul. Ordona" (ale ulica Ordona znajduje się poza granicami planu), dopuszczono "realizację linii tramwajowej wraz z przewodami, urządzeniami i obiektami towarzyszącymi" w ciągach ulic Elekcyjnej i Deotymy.
W MPZP dla rejonu ul. Olbachta (uchwalonym 28 maja 2009r.) ustalono "ciąg ulic Wolska-Kasprzaka od Trasy NS do Ordona - komunikacja zbiorowa: linie autobusowe i linia tramwajowa"
W trakcie procedowania jest projekt MPZP dla rejonu Odolan, przewidujący lokalizację tras tramwajowych w ciągach ulic Ordona, Gniewkowskiej, Mszczonowskiej, Sowińskiego i Trasy N-S oraz na drobnym fragmencie ul. DŸwigowej. Dodatkowo przy ul. Gniewkowskiej projekt planu przewiduje lokalizację nowej zajezdni tramwajowej.Trasa tramwajowa w ciągu ul. Powązkowskiej
SUiKZP nie uwzględnia żadnej trasy tramwajowej w ciągu ulicy Powązkowskiej (z zastrzeżeniem ostatniego zdania Rozdziału XVI, podrozdziału 2, akapitu "komunikacja tramwajowa").
Wspomniana trasa tramwajowa pojawia się jednak (na odcinku od Okopowej do Trasy Armii Krajowej) w zapisach dwóch obowiązujących MPZP - MPZP dla rejonu Żoliborz Powązki (z dn. 8 marca 2012r.) gdzie dopuszcza się "zagospodarowanie ulicy w sposób umożliwiający prowadzenie komunikacji tramwajowej" oraz MPZP dla rejonu ul. Burakowskiej (z dn. 6 grudnia 2018r.) gdzie dopuszcza się "realizację linii tramwajowej w ul. Powązkowskiej".Trasa tramwajowa w ciągu Trasy Mostu Krasińskiego
Trasa zapisana w SUiKZP na odcinku od pl. Wilsona do ul. Odrowąża.
Trasa tramwajowa pojawia w jednym uchwalonym planie - MPZP dla Żoliborza Dziennikarskiego (uchwalonym 20 października 2011r.), w którym to dopuszcza się "przebudowę węzła wiążącego ul. Wybrzeże Gdyńskie z ul. Z. Krasińskiego w dostosowaniu do przebiegu trasy zamierzonej przeprawy mostowej wraz z projektowaną linią tramwajową na przedłużeniu ul. Z. Krasińskiego w kierunku wschodnim przez projektowany most" oraz wskazuje się że "obsługę komunikacyjną zapewnią linie tramwajowe prowadzone wzdłuż ul. A. Mickiewicza i projektowana linia tramwajowa wzdłuż ul. Z. Krasińskiego - w kierunku wschodnim przez projektowany most". W zapisach szczegółowych wskazuje się że ulica Krasińskiego będzie posiadała "dwie jezdnie, torowisko tramwajowe".
W kolejnych dwóch MPZP - dla rejonu ul. Słowackiego (z dn. 10 października 2002r., obejmującym pl. Wilsona oraz odcinek ul. Krasińskiego na zachód od placu) oraz dla Pasa Nadwiślańskiego (z dn. 24 czerwca 2004r.) - trasy tramwajowej nie uwzględniono (plany te jednak były uchwalone przed uchwaleniem SUiKZP).
Pozostałe dwa MPZP (obejmujące prawobrzeżną część trasy) są w trakcie procedowania, nie zostały one jednak udostępnione do konsultacji publicznych, co oznacza że brak jest informacji o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu trasy tramwajowej.
Z drugiej strony - nie uwzględniono potencjalnej realizacji trasy tramwajowej w żadnym z planów obejmujących ul. Krasińskiego na zachód od pl. Wilsona (ani w MPZP dla rejonu ul. Słowackiego, ani w MPZP dla Sadów Żoliborskich ani w MPZP dla Żoliborza Południowego).14.05.2023 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101